FELSEFENİN DOĞUŞUNU TARİHSEL SÜREKLİLİK İÇERİSİN-DE İRDELEMEK,
STUDYING THE BIRTH OF PHILOSOPHY IN THE HISTORI-CAL CONTINUITY

Author:

Number of pages : 95-113

Abstract

Sorunların tarihi olarak da adlandırılan felsefenin en önemli sorunlarından biri kendi tarihinin başlangıcını belirlemektir. Zira insanın merak ve hayretinden doğmuş olan felsefenin kendi doğumunu merak etmesi, sorun edinmesi, ne zaman, nerede, nasıl doğduğunu anlamaya, kavramaya çalışması doğası gereğidir. Bu anlama, kavrama çabası sonucunda felsefenin doğuşu üzerine çok farklı görüşler ortaya çıkmıştır. Bunlardan biri, felsefenin Antik Yunan’da doğduğu, salt Yunan kültürünün ürünü olduğu, Yunan’da birdenbire, mucize eseri ortaya çıktığı yönündedir. Diğeri ise, felsefenin kökeninin Doğu uygarlıklarına dayandığı yönündedir. Tarihsel sürekliliği öne çıkaran ve daha tutarlı olan ikinci görüş, felsefenin farklı uygarlıkların ortak ürünü olduğu, Yunanlıların Mısır, Mezopotamya, Hint, Çin gibi eski uygarlıkların belirli düşünce geleneklerinden, bilgi birikimlerinden, dini kaynaklarından bol miktarda alımlama yapmış olduğu, felsefenin birdenbire, mucize eseri olarak Yunan’da doğmuş olduğu tezinin abartılı olduğu yönündedir.

Keywords

Abstract

Also named as the history of the problems, one of the most important problems of the philosophy itself is to identify the beginning of its own history; for the wondering of the philosophy’s own birth – born from the curiosity and astonishment of human, making it a problem, trying to understand, get a grasp of when, where and how it was born is because of its nature. As a result of this attempt to understand and to grasp, many different views have come up on the birth of philosophy. One of these is that philosophy was born in Ancient Greece, that philosophy is a product of absolute Greek culture, and that it came up in Greece suddenly, miraculously. The other one is that the root of philosophy is based on the Eastern civilizations. The second view, putting forward the historical continuity and seeming more consistent, is in the direction of the philosophy’s being the joint product of different civilizations, Greeks’ making plenty of receptions from the specific idea traditions, knowledge and religious resources of ancient civilizations like Egypt, Mesopotamia, Indian and China, and the thesis’ that philosophy was born suddenly, miraculously being exaggerated.

Keywords