TARİHTE TÜRKİYE VE RUSYA ARASINDA GERÇEKLEŞEN OLAYLARIN TÜRK EDEBİYATINDAKİ YERİ

Author :  

Year-Number: 2016-32
Language : null
Konu : Yeni Türk Edebiyatı
Number of pages: 260-276
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Komşu ülke olan Türkiye ve Rusya’nın ilişkileri tarihi bir sürece dayanır. İki ülke arasındaki ilişkiler, kimi zaman dostça, kimi zaman da düşmanca bir seyir göstermiştir. İki devletin sürekli etkileşim içinde olmaları, birbirleri hakkında farklı imajların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Oluşan /Oluşturulan bu imajlar, aslında, bir milletin kendi kimlik arayışına da hizmet etmektedir. Bir toplumun ferdi, farklı toplumun fertleri hakkında, kendisinin sahip olduğu bilgi ve değerlerden yola çıkarak, çeşitli imajlar oluşturmaktadır. Daha sonra bu imajları kendi toplumu ve değerleriyle kıyaslayarak kendi kimliğini ortaya koymaktadır. Tarihe bakıldığında, sözü edilen iki devletin ilişkileri (savaşlar, sosyal ve kültürel ilişkiler, ekonomik münasebetler), o ülkelerdeki insanların hayatlarında, kültürlerinde ve hatta düşünce tarzlarında değişikliklerin oluşturulmasına sebep olmaktadır. Sözü edilen iletişimlerle meydana gelen bu etkiler, her zaman iyi bir değişim veya yaklaşımın göstergesi olmayabilmektedir. Her ne kadar birbirlerinin etkisi altında kalsalar da, bu iki devletin kültürleri her zaman birbirlerine yabancı kalacaktır. “Yabancı” kavramı da bilinmeyeni, sevilmeyeni, bazen de hayranlık duyulanı simgelemektedir. Daha önce de belirtildiği gibi, Türkiye ile Rusya iki komşu devlettir. Bu devletler gerek fert ölçeğinde, gerek sosyal ve kültürel ölçekte birbirleriyle iletişim içinde olmuşlardır. Bu çalışmayla, tarihte gerçekleşen olayların, Türk toplumunun bilincinde ne tür imajların / algıların oluşturulmasına neden olduğunu anlamak ve oluşturulan bu imajların Türk edebiyatındaki yansımalarının ortaya konulması amaçlanmıştır.

Keywords

Abstract

Turkey and Russia are the two countries, whose relations continue. These relations of friendship, at times hostility was developing. Two nations interact continuously with each other to the other has lead to the formation of different images. Created this image also serves a nation in search of its own identity. When we look at the history, the two nations or two states, whether it be in any relationship when they are found (to get the war, cultural exchange matter), in those countries in people's lives, cultures and even thinking even a change not occur is not possible. These effects are always good for an exchange or may not be indicative of the approach. Thus, although under the influence of each other even though they, they will always remain strangers to one another. The unknown and unpopular foreign, and sometimes what is heard fans icons. Turkey and Russia are the two neighboring states. Whether the consequence is that the social, cultural matter is found in all kinds of shopping. Whether social returns, they are located in the shopping and get all kinds of cultural. In our study, we tried to analyze the literary works to understand what caused the creation of the image as aware of the events in the history of the Turkish people.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics