MEDENİ İRS, TARİH VE SANAT YAPITI KAVRAMLARININ MÜZE İŞLEMLERİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Number of pages: 493-502
Year-Number: 2016-27

Abstract

Müzeciliğin "kültürel miras", "tarih ve kültür abidesi" gibi en aktif kavramları birbiriyle karşılıklı vahdet teşkil etseler de, fakat aynı seviyeyi paylaşmayan fenomenlerdir. Makalede bu fenomenlerin oranı müzecilik kontekstinden tahlil olunarak "anıt" kavramının hukuki durumu özelleşmiş kategori düzleminde anlatılmıştır. "Tarih ve kültür abidesi" kavramının "miras", "kültürel miras", "kültürel değer" fenomenleri ile oranının incelenmesi objektif özellik arz etmektedir. Bu zorunluluktan ileri gelerek makalede "tarih ve kültür abidesi" nin hukuki statü bağlamı incelenir. Bu amaçla "miras", "kültürel miras", "kültürel değer" fenomenlerinin kavram-anlam yönleri, hiyerarşik düzeyleri, nihayet, bu sistemde "tarih ve kültür abidesi" nin yeri, elahiddeliyi ortaya çıkarılır.Tarih ve kültür abidesi-muzeal fenomendir. Onun muzeallığı özünde taşıdığı değer potensialındadır. Bu değer potansiyeline anıt statüsüne dönüştürülmüş olacak tesiste tarihi, sanatsal-estetik, sosyal, bilimsel -teknik önemi

Keywords

Abstract

The article analyzed the phenomena "monument" in the context of Museum study and concept has been explained in terms of the legal status of the special category. Trough history and cultural monuments, the concept of "heritage", "cultural heritage", "" cultural value "of phenomena in the context of the analysis is an objective necessity. In accordance with the current article should be "historical and cultural monuments" in the context of the analysis investigates legal status. As of the end for that in this system, identified the "Heritage", "cultural heritage", "cultural value" concept of meaning aspects of the phenomenon, hierarchical levels, monuments of history and culture". The historical and cultural monuments are museums. It is the potential value of the museum. The capacity of the facility will be converted to the status of a monument of historical, artistic and aesthetic, social, science and technology is essential.

Keywords