MOBBİNG ve ÖZNEL İYİ OLUŞ İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Number of pages: 299-305
Year-Number: 2015-20

Abstract

Mobbing birçok konuda bireyleri etkilemenin yanı sıra birçok olgu ile doğrudan ilişkilidir. Bu olgulardan biri de Mutluluk kavramıdır. Psikoloji literatüründe mutluluk, öznel iyi oluş kavramıyla ele alınmaktadır. Öznel iyi oluş, olumlu duyguların sık, olumsuz duyguların az yaşanması ve yaşamdan yüksek doyum alma şeklinde tanımlanmaktadır. Bu iki kavram arasında ilişi olduğu değerlendirildiğinde bu araştırma, mobbing ve öznel iyi oluş ilişkisinin ele alınarak incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışma grubu 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Ankara ili Çankaya ilçesindeki özel okullarda görev yapan 76 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırma sonucunda; mobbinge uğramayan öğretmenler ile öznel iyi oluş arasında olumlu yönde ve anlamlı düzeyde ilişkilerin olduğu sonucuna varılmıştır. Mobbinge maruz kalma açısından bakıldığında, mobbinge maruz kalmayan bireylerin kalanlara oranla daha yüksek öznel iyi oluş düzeylerine sahip oldukları sonucuna varılmıştır. Mobbinge uğrayan bireylerin, en düşük özne

Keywords

Abstract

Моббинга во многих случаях влияет на людей, а также с много вопросов, непосредственно связаны. Один из таких случаев является понятие счастья. Счастье в психологической литературе, понятие субъективного благополучия адресованы. Субъективное благополучие, частые положительные эмоции, отрицательные эмоции и определяется как наименее опытных принимая высокую удовлетворенность жизни. Учитывая, что это отношения между этими двумя понятиями это исследование было проведено с целью изучения, рассматривая отношения моббинг и субъективного благополучия. Рабочая группа в 2015-2016 учебном году состоит из 76 учителей, работающих в частных школах в районе Чанкая Анкары. Исследования; между субъективного благополучия учителями, которые не были моббинг к выводу, что отношения в позитивном и значимым. С точки зрения воздействия на моббинг, по сравнению с остальными лиц, подверженных моббинг был сделан вывод, что они имеют более высокие уровни субъективного благополучия. Преследование пострадали лицами

Keywords