SAĞLIK HİZMETLERİNDE ALGILANAN HİZMET KALİTESİ ve HASTANE TERCİH EDİLME NEDENLERİNİN ARAŞTIRILMASI: RİZE ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages: 28-43
Year-Number: 2015-20

Abstract

İnsanın yaşamını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi ve yaşam kalitesinin arttırılmasında sağlık sektörünün önemi büyüktür. Ancak günümüzde sağlık sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlar ile ilgili olarak; toplum; yüksek beklentiler içerisindeyken, aynı zamanda çok sayıda şikayete de sahiptir. Topluma sağlık konusunda hizmet veren kuruluşların bu beklenti ve şikâyetleri dikkate alması ve karşılaması gerekir. Bu araştırmanın amacı insanların gittikleri hastanelerin hizmet kalitesine ilişkin algılarının belirlenmesi ve bu hastaneleri tercih etme nedenlerinin ortaya çıkarılmasıdır. Araştırma evrenini Rize’deki Devlet Hastanesi, Üniversite Eğitim-Araştırma Hastanesi’nde yatan hastalar oluşmaktadır. Araştırma sonucunda iki hastaneden yararlanan hastalardan elde edilen bilgiler ışığında karşılaştırmalar yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 18 programı ile değerlendirilmiş, betimleyici istatistik, t testi, ki kare ve Anova ve Faktör analizleri kullanılmıştır.

Keywords

Abstract

The importance of the health sector is great in sustaining human life in a heathy way and enhancing the quality of life. However, the society not only has high expectations about the institutions operating in the health sector but also has many complaints about them. These institutions providing health care service to the society had better take into consideration and satisfy these expectations and complaints. The purpose of the study is to reveal the perceptions of people about the quality of the service provided by the hospitals they go. The participants of this study are the inpatients of Rize Public Hospital and Rize Training and Research Hospital. The comparisons were made in the light of the data gathered in the study. The data gathered from the study were analyzed via SPSS 18. They were subjected to descriptive statistics, t-test, Chi-square, ANOVA, and factor analysis were used.

Keywords