İÇ KONTROL SİSTEMİ ve KURUMSAL YÖNETİM ANLAYIŞI İLİŞKİSİ,
INTERNAL CONTROL SYSTEM and the RELATIONSHIP BETWEEN the CONCEPT of CORPORATE GOVERNANCE

Author:

Number of pages : 87-94

Abstract

Etkin bir iç kontrol sistemi üst yönetimin ve yönetim kurulunun kontrol sistemine ilişkin tutumuna, çalışanların dürüstlüklerine ve etik değerlerine, iç denetim biriminin görevini gerektiği şekilde yerine getirmesine ve benzeri nedenlere bağlıdır. Başarılı bir kurumsal yönetim için de yönetimin, kurumsal yönetim anlayışına yaklaşımı çok önemlidir. Ayrıca işletmeye dahil olan tarafların etik standartlara bağlı olmaları, görev ve sorumluluklarını uygun bir şekilde yerine getirmeleri gibi hususlar kurumsal yönetimin etkinliğinin gerçekleştirilebilmesi için gereklidir. Bu amaç doğrultusunda işletmelerde anket uygulaması yapılmıştır. Elde edilen verilerle ilgili tanımlayıcı istatistiki değerler hesaplanmış ve iç kontrol sistemi ile kurumsal yönetim anlayışı arasındaki ilişkiyi ölçebilmek için Spearman korelasyon testi yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda iç kontrol sistemi ile kurumsal yönetim anlayışı arasında istatistiki olarak pozitif yönde güçlü bir ilişki tespit edilmiştir. İşletmede e

Keywords

Abstract

An effective internal control system of the senior management and board position with regard to the control system, employee honesty and ethical values, as required to fulfill the duties of the internal audit unit and is based on similar reasons. Management for a successful corporate management approach to corporate governance is very important. Also to be included in the parties' adherence to ethical business standards, issues such as the duties and responsibilities to fulfill in an appropriate manner is necessary to achieve the efficiency of corporate governance. The survey was conducted in the company for this purpose. The resulting values were calculated and descriptive statistical data related to the internal control system with Spearman correlation test to measure the relationship between corporate governance is made. As a result of the internal control systems of statistical work in corporate governance it has been identified a strong positive correlation. The existence of an e

Keywords