Yazım ve Yayın İlkeleri


ASOSJOURNAL DERGİSİ YAYIN İLKELERİ

GENEL İLKELER

1. ASOSJOURNAL (The Journal of Academic Social Science) uluslararası hakemli bir dergi olup, sayı esasına dayalı olarak yayın yapmaktadır. 

2. ASOSJOURNAL (The Journal of Academic Social Science) Dergisi, sosyal bilimlerin her alanından yazı yayınlayan bir dergidir. Bu çerçevede özgün bilimsel makaleler, çeviriler, çeviri-yazılar, röportajlar, kitap, makale, sempozyum, panel ve bilimsel etkinlik tanıtma çalışmaları ile nekroloji metinleri yayınlar. Ayrıca, sunulduğu yer, toplantı ve tarihin kaydedilmesi ile başka bir yerde yayınlanmamış olması şartıyla sempozyum bildirileri de yayınlanabilir. Ancak bu yayın etkinliğinden kaynaklanması muhtemel herhangi bir sorunun sorumluluğu yazara aittir.

3. ASOSJOURNAL (The Journal of Academic Social Science) Dergisi’ne gönderilen yazıların daha önce herhangi bir mecrada yayınlanmamış olması ve sisteme eklendiğinde bir başka yayın organının yayın değerlendirme sürecinde bulunmaması gerekir.

4. ASOSJOURNAL (The Journal of Academic Social Science) Dergisi’ne yayınlanması için yazı göndermek isteyenlerin, yazılarını www.asosjournal.com adresinde yer alan Makale Takip Sistemi’ne üye olarak buradan göndermeleri gerekir.

5. Yayınlanma aşamasında, yayınlanmaya değer bulunan çalışmaların yazar kısmına üyelikte kullanılan isim ekleneceğinden dolayı, yazarların, Makale Takip Sistemi’ne akademik etkinliklerini yürütürken kullandıkları isimleriyle üye olmaları gerekir.

6. Herhangi bir yazının ASOSJOURNAL (The Journal of Academic Social Science) Dergisi’nin elektronik sistemine eklenmesi, yazının yayınlanması için başvuru olarak kabul edilir ve yazının değerlendirilme süreci başlar.

7. Başvurunun yapılmasından yazının yayınlanması aşamasına kadar uzanan süreçteki bütün işlemler elektronik ortamda gerçekleşir.

8. Yayınlanması için ASOSJOURNAL (The Journal of Academic Social Science) Dergisi’ne gönderilen yazıların basım ve yayın hakları dergiye devredilmiş olur. Bu yazılar dergi yönetiminden izin alınmaksızın bir başka yayın organında yayınlanamaz, çoğaltılamaz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. ASOSJOURNAL (The Journal of Academic Social Science) Dergisi, yayınlamış olduğu metinleri çeşitli mecralarda yayınlayabilir.

9. ASOSJOURNAL (The Journal of Academic Social Science) Dergisi’ne gönderilmiş yazılardan kaynaklanması muhtemel herhangi bir yasal, hukuksal, ekonomik ve etik sorumluluk, söz konusu yazı yayınlanmış olsa bile yazarlarına aittir. Dergi herhangi bir yükümlülük kabul etmez.

10. ASOSJOURNAL (The Journal of Academic Social Science) Dergisi’nin yayın dili Türkçe olmakla birlikte İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Farsça vb. dillerden gelen yazılar da değerlendirmeye tabi tutulur ve hakemler tarafından yayımlanması uygun görüldüğü takdirde yayınlanır.

 

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

11. ASOSJOURNAL (The Journal of Academic Social Science) Dergi sistemine makale eklendikten sonra editör kontrolünden geçen makalenin öncelikle intihal raporu alınır. İntihal raporunda sıkıntı çıkmayan çalışmalar 3 ihtiyaç duyulması halinde 4 kişilik bir değerlendirme kuruluna gönderilerek hakem süreci başlatılır. Gönderilen çalışmalarda yazarın kimliğini deşifre edici herhangi bir bilgi yazılmamalıdır. Hakem sürecinden geçerek yayınlanması uygun görülen yazıların yazarlarına ait bilgiler yayın aşamasında editörler tarafından eklenecektir. 

12. ASOSJOURNAL (The Journal of Academic Social Science) Dergisi’nin sistemine yüklenen her yazı, ilk olarak editör veya editör yardımcıları tarafından yazım ve yayın ilkelerine uygunluğu bağlamından değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda, yazar tarafından yapılması gereken düzeltmeler olursa, yazı, editörler tarafından düzeltme istenerek yazara iade edilir.

13. Yazım ilkelerine uygun olmayan yazılar hakeme gönderilmez.

14. Yazım ve yayın ilkeleri açısından değerlendirilmeye uygun bulunan yazılar hakemlere yönlendirilir. Editör onayından geçen her yazının değerlendirilmesi için en az iki hakem görevlendirilir. Hakemler yazının temsil ettiği alan ve anabilim dalında uzmanlıkları bulunan kimseler arasından seçilir.

15. Hakem ve yazarların isimleri karşılıklı olarak birbirlerinden gizli tutulur.

16. Hakemlerin kendilerine gönderilen yazıyı değerlendirme süreleri azami 30 gündür. Bu süreç sonunda rapor edilmeyen yazı için yeni bir hakem tayin edilir.

17. Alan değerlendirmesinden iki olumlu hakem raporu alan yazı yayınlanmaya hak kazanır. Bir olumlu bir olumsuz hakem raporu alan yazı, üçüncü bir hakeme gönderilir ve yazının yayınlanıp yayınlanmaması üçüncü hakemin raporu doğrultusunda belirlenir.

18. Hakemler, düzeltme istedikleri yazıyı yayınlanmadan önce bir kez daha görmek isteyebilirler. Bu talebin raporda belirtilmesi durumunda metnin düzeltilmiş biçimi sistem tarafından otomatik olarak hakeme gönderilir.

19. Yazarlar, makul çerçevede ve ikna edici verilerle birlikte hakem raporuna itiraz edebilirler. İtirazlar dergi yönetimi tarafından incelenir ve uygun görüldüğü takdirde konu ile ilgili olarak farklı bir hakemin (ya da hakemlerin) görüşlerine başvurulabilir.

20. ASOSJOURNAL (The Journal of Academic Social Science) Dergisi’nin elektronik sistemine eklenen yazıların değerlendirme sürecinin hangi evresinde olduğu, yazarlar tarafından kendi üyelik bilgileri kullanılarak takip edilebilir. Hakem süreci titizlikle izlenmeli, sistem yalnızca bir kez değişiklik hakkı verebildiğinden dolayı yapılması muhtemel değişiklikler için her iki hakem değerlendirmesinin de sonuçlanması ve raporların sisteme girilmesi beklenmelidir.

21. Dergi editörleri, hakemler tarafından verilen düzeltmeleri titizlikle takip eder. Bu doğrultuda, editörler tarafından bir yazının yayınlanması ya da yayınlanmaması yönünde karar alınabilir.

22. Dergide yayınlanacak yazıların vergi, intihal raporu, tasarım, uluslararası indekslere tanıtımı, DOI numarasının satın alınması Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılmaktadır. Makalenin hakem sürecinin başlatılması ve intihal raporunun alınması için 350 TL'nin yatırılması gerekmektedir. İntihal raporunda herhangi bir sıkıntı olmaması koşulu ile makalenin yayın süreci başlatılır. Makalenin intihal raporu dergi yönetimi tarafından alınacak olup oranın yüksek çıkması durumunda yazara bilgi verilecek ve gerekli düzeltmeler yapılana kadar süreç tekrar edecektir. 

YAZIM İLKELERİ

Not: ASOSJOURNAL dergisi yayınlanacak yazılarda kaynak gösterimi hususunda SOBİAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini) www.sobiad.com adlı dizinin kaynak gösterimini esas almakta olup, uygulanacak diğer hususlar aşağıda belirtildiği şekildedir. Bu hususlara uymayan yazılar kesinlikle kabul edilmeyecektir.  

23. Yayınlanması amacıyla ASOSJOURNAL (The Journal of Academic Social Science) Dergisi’ne gönderilmiş olan özgün makalelerin başında en az 100, en fazla 150 kelimeden oluşan Türkçe (Özet), İngilizce (Abstract) ve 3-5 kelimelik Türkçe (Anahtar Kelimeler), İngilizce (Keywords) ile Türkçe ve İngilizce başlık yer almalıdır.

24. Özetler (Türkçe-İngilizce) anahtar kelimelerde dahil olmak üzere sağ ve sol taraftan 1 cm. içerde olmalıdır.

25. Makalelerde yapılan atıflar için yazarların tercihine uygun olarak ve elbette metin içerisinde bütünlüklü bir standart gözetilerek öncelikle APA ya da MLA sistemlerinden biri kullanılabilir.

26. Metnin sonunda KAYNAKÇA başlığı altında çalışmada kullanılan kaynakların bir listesi verilir. Çalışmada kullanılan referansların listelendiği bu kaynakça, yazar soyadı sıralamasına göre ve alfabetik olarak hazırlanır.

27. Yazılara üst-bilgi, alt-bilgi ve sayfa numarası verilmez.

28. İmla ve noktalama işaretleri için, metnin içeriği ile ilişki olan farklılıklar dışında TDK’nın yazım ve imla kılavuzu esas alınır.

29. Microsoft Word programında yer almayan özel bir yazı tipinin (font) kullanıldığı çalışmalarda, sisteme makale ile birlikte font dosyası da eklenir.

30. Sisteme eklenecek yazıların sayfa düzeninin yazar tarafından ve şu değerlere uygun bir biçimde yapılmış olması gerekir:

             Kâğıt Boyutu: A4 Dikey (Makalede yatay sayfalara yer verilmemeli)

             Üst Kenar Boşluk:  3 cm

             Alt Kenar Boşluk:   3 cm

             Sol Kenar Boşluk:  3 cm

             Sağ Kenar Boşluk: 3 cm

             Yazı Tipi: Times New Roman

             Yazı Boyutu: Başlıkta 11, metinde 11, özetlerde 11 ve dipnotlarda 9 punto

             Paragraf Aralığı: Önce 6 nk – sonra 0 nk

             Paragraf Girintisi: Metinde İlk Satır (First Line) 1 cm, dipnotlarda Asılı (Hanging) 0.4 cm

             Satır Aralığı: Metinde 1.15, dipnotlarda Tek

31. ASOSJOURNAL (The Journal of Academic Social Science) Dergisi Yayın İlkeleri’ne herhangi bir açıdan uygunluk arz etmeyen yazılar değerlendirilmeye alınmaz.

ASOSJOURNAL DERGİSİ (THE JOURNAL OF ACADEMIC SOCIAL SCIENCE)

ÖRNEK YAZIMLAR

Tek isimli kitap

Soyad, Ad, (Yayım Yılı), Kitabın Adı, Yayım Yeri.

Taşkın, Ünal, (2013), Osmanlı İdaresinde Safed (1516-1600), Orta Doğu Araştırmaları Merkezi Yayınları, No: 21, Elazığ.

Bayrak, Özcan, (2013), Tevfik Fikret’in Şiirlerinde Mekân ve Algı, Kesit Yayınları, İstanbul.

 

İki-üç yazarlı kitap

Soyad, Ad; Soyad, Ad; Soyad, Ad, (Yayım Yılı), Kitabın Adı, Yayım Yeri.

Yıldırım, A.; Şimşek, H., (2008), Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara

Çetişli, İ.; Çetin, N.; Doğan, A.; Gür, A.; Demir, Ş.; Karataş, C.; (2007), II. Meşrutiyet Dönemi Türk Edebiyatı, Akçağ Yayınları, Ankara.

 

Çeviri kitap

Soyad, Ad, (Yayım Yılı), Kitabın Adı (Çev.,/Haz.,), Yayım Yeri,

Pearson, Carol S., (2003), İçimizdeki Kahraman (Çev., Semra Ayanbaşı), Akaşa Yay., İstanbul.

Livigston, Ray, (1998), Geleneksel Edebiyat Teorisi (Çev., Necat Özdemiroğlu), İnsan Yayınları, İstanbul.

 

Yazma eser

Yazar/Eserin Adı, Bulunduğu Yer, Bölüm Mecmu’a,

Esad Ef., Süleymaniye Kütüphanesi, No: 3468, İstanbul.

Hoca Sadettin, Tacü’t-Tevarih I-II, İstanbul, 1279.

 

Yazarı belirtilmemiş kitap

Eserin Adı, (Yayım Yılı), Yayım Yeri,

İmlâ Kılavuzu, (2000), Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara

Türkçe Sözlük I-II, (1998), Türk Dil Kurumu Yayınları, 9. Baskı, Ankara.

 

Editörlü kitapta bölüm

Soyad, Ad, (Yayım Yılı), “Bölüm Adı”, (Ed. Editörün Adı Soyadı) Kitabın Adı, Yayım Yeri

İnalcık, Halil, (1998), “Çiftliklerin Doğuşu: Devlet, Toprak Sahipleri ve Kiracılar”, (Ed. Çağlar Keyder, Faruk Tabak), Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Ticari Tarım, s. 17-35, İstanbul.

 

Tez

Soyad, Ad, (Tarih), Tezin Adı, Enstitü, Yayın Yeri.

Gürlek, Mehmet, (2011), İbrahim Bin Abdullah'ın Cerrah-Name (Alaim-i Cerrahin) (Giriş-Metin-Sözlük), Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul.

 

Makale

Soyad, Ad, (Tarih), “Makalenin Adı”, Yayınlandığı Dergi Adı, Yayın Yeri.

Alpagut, Uğur, (2013), “Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Müzik Eğitiminin Yaygınlaştırılması”, Milli Folklor, Y. 25, S. 97, s. 210-230.

 

Çok Yazarlı Makale

Soyad, Ad; Soyad, Ad, (Tarih), “Makalenin Adı”, Yayınlandığı Dergi Adı, Yayın Yeri.

Genç, Yusuf; Ustabaşı, Dilara, (2013), “Almanya’daki Türk Öğrencilerin Psiko-Sosyal Gelişimleri ve Kimlik Oluşumları Üzerine Bir Araştırma”, Jass Studies, Volume 6/3, s. 213-238, Fransa.

 

Sempozyum/Konferans/Bildiri

Soyad, Ad, (Tarih), “Bildiri Adı”, Etkinliğin Adı, Etkinlik Tarihi, Editör (varsa) Yayımlayan, Sayfa Aralığı, Etkinliğin Yeri

Topaktaş, Hacer (2012), “Polonya Arşivlerinden Archıwum Glówne Akt Dawnych (Agad) ve Osmanlı Tarihine Dair Belge Koleksiyonları” “Dilleri ve Kültürleri Yok Olma Tehlikesine Maruz Türk Toplulukları”, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 2012, Bahar (16), s. 215-222.

Gözübüyük, F. Meral, (2012), “Adıyaman ve Kültürel Ortam”, I. Uluslararası Kommagene Kültür, Sanat ve Turizm Sempozyumu, 24-25 Haziran 2010, (Ed. Bahir Selçuk), Adıyaman Üniversitesi, s. 59-74, Adıyaman.

 

Ansiklopedi maddesi

Soyad, Ad, (Tarih), “Madde Hali”, Ansiklopedinin Adı, C:, Yayımlayan, s.(sayfa aralığı), Yayınlanma Yeri.

Bayraktar, Mehmet, (1996), “Dâvûd-ı Kayseri”, Diyanet İslam Ansiklopedisi (DİA), C. IX, s. 32-35, İstanbul.

 

Gazete yazısı

Soyad, Ad, “Yazının Başlığı”, Gazetenin Adı, Tarih.

Akyol, Taha, (2005), “Sosyal Bilim Ödülleri”, Milliyet. CİVAOĞLU, Güneri, (2013), “Petrol ve Kan”, Milliyet.

 

DİĞER KAYNAKLAR

Kurumsal WEB sayfası / Kurum Adı, Web Adresi

Milli Kütüphane, Milli Kütüphane, www.mkutup.gov.tr

YÖK, Yüksek Öğretim Kurumu, www.yok.gov.tr.gov.tr

 

Televizyon ve Radya Prog.

Film Eserin yazarı, Film ismi, Tarih, Yönetmen, Yapımcı,

Cumali, Necati, Susuz Yaz, (1963), Yön., Metin Erksan, Yap., Metin Erksan, Ulvi Doğan.

 

Belgesel

Yıldız, Hasan (Yön.), Sultanların İzinde, (2012), Yap., Hasan Yıldız. TRT.

 

Dizi

Öztan, Ziya (Yön.), Kurtuluş, (1994), Eser: Turgut Özakman.

 

Yabancı (Film, Dizi, Belgesel)

Emmerich, Roland (Yön.), MÖ. 10.000, (2008), Berlin.