SOSYAL MEDYA FENOMENLERİNİN TÜKETİCİLERİN ALGILADIKLARI RİSKLERİN AZALTILMASINDAKİ ROLÜ
THE ROLE OF SOCIAL MEDIA PHENOMENA IN REDUCING THE PERCEIVED RISKS OF CONSUMERS

Author : Gamat KARİMOV - Dursun YENER
Number of pages : 321-335

Summary

Çalışma tüketici davranışlarında algılanan risk faktörü ve son yıllarda milyonlarca genç tarafından takip edilen sosyal medya fenomenlerinin algılanan risklerin azaltılmasındaki rolünü belirlemeyi amaçlamaktadır. Algılanan risk faktörü tüm tüketicilerin satın alma eylemini gerçekleştirmeden önce hissettiği psikolojik bir durumdur. Algılanan risklerin azaltılmasında ihtiyaç duyulan en önemli şey ise bilgidir. Tüketiciler farklı şekillerde bilgi ihtiyaçlarını gidermeye çalışmaktadırlar. Sosyal medyada fenomen olarak tanımlanan ve yüksek sayıda takipçiye sahip olan kişiler de, algılanan risklerin azaltılmasında gereken bilgilerin sağlanmasında önemli bir fonksiyona sahiptir. Çalışmanın araştırma kısmında kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak yüzyüze anket yöntemi ile 400 kişiden veri toplanmıştır. Katılımcılar İstanbul’da farklı üniversitelerde lisans ve lisansüstü eğitim alan 400 öğrenciden oluşmaktadır. Toplanan veriler SPSS programı aracılığı ile test edilmiştir.

Keywords

Algılanan Risk, Sosyal Medya, Sosyal Medya Fenomenleri

Read:276

Download: 117