ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE BİLİNCİ VE ÇEVRESEL TUTUMLARI ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA: MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
AN EMPIRICAL STUDY ON ENVIRONMENTAL AWARENESS AND ENVIRONMENTAL ATTITUDES OF UNIVERSITY STUDENTS: THE CASE OF MERSIN UNIVERSITY

Author : Ali Cenap YOLOĞLU - Bülent HALİSDEMİR
Number of pages : 91-107

Summary

Günümüz dünyasında çevre sorunlarının gözle görülür biçimde arttığı bir gerçektir. Yapılan tüm yasal düzenlemelere rağmen, çevre sorunlarında herhangi bir azalma gözlenmemiştir. Bu sonuç çevresel sorunların idari ve yasal tedbirlerle çözülemediğini kanıtlamıştır. Şimdiye kadar yapılan akademik çalışmalar, eğitiminin ve bu eğitim yoluyla yaratılacak farkındalık ve tutumun çevre sorunlarının çözümünde önemli olduğunu ortaya koymuştur. Hem aldıkları eğitim düzeyi hem de çalışma hayatında kazanacakları konumlar dikkate alındığında, üniversite öğrencileri bu anlamda en önemli kitleyi oluşturmaktadır. Bu çalışma, üniversite öğrencilerinin çevre ile ilgili tutum, davranış ve farkındalık düzeylerini anlamayı ve bu tutum ve davranışları etkileyen faktörleri ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırmanın diğer hedefleri, öğrenciler için en önemli çevresel sorunun ne olduğunu ve doğa-insan ilişkisi hakkındaki algılarını ortaya koymaktır. Araştırmanın bulgularına göre cinsiyet, yaş, okudukları bölümün tercih sırası, okudukları bölümü tercih ettikleri yol, ailelerinin ortalama aylık gelirleri, annelerinin eğitim düzeyi, ortalama aylık harcama düzeyi ve çevre hakkında teorik bir ders almış olmak öğrencilerin çevresel tutum ve davranışlarında etkili olmuştur. Öte yandan öğrencilerin aile tiplerinin, daimi ikamet yerlerinin, hane reisinin yaşadığı yer, hane reisinin mesleği, babalarının eğitim düzeyi, ailelerinin gelir-gider dengesi ile öğrencinin gelir-gider dengesi, öğrencilerin çevresel tutum ve davranışları üzerinde etkili değildir. Öğrencilerin kültürel geçmişinin çevresel tutum ve davranışlarını ekonomik koşullarından daha olumlu belirlediği sonucuna varılmıştır. Bu sonuç, ilgili literatürde vurgulandığı gibi, hem çevre eğitiminin hem de bu eğitimin toplumda yaygın olarak verilmesinin önemini bir kez daha ortaya koymuştur.

Keywords

çevre sorunları, çevre eğitimi, çevre bilinci, çevresel tutumlar, üniversite öğrencileri

Read:309

Download: 129