GRAFİK TASARIMININ FOTOĞRAF SANATINDAKİ GERÇEKÜSTÜ İZDÜŞÜMÜ: FOTO MANİPÜLASYON
THE SURREALISTIC PROJECTION OF GRAPHIC DESIGN IN THE ART OF PHOTOGRAPHY: PHOTO MANIPULATION

Author : Sinan ÇAKMAK - Alaybey KAROĞLU
Number of pages : 129-145

Summary

Teknolojinin gelişimi hayatımızın her alanında olduğu gibi modern sanat anlayışında da etkili olmuştur. Sanatçılar, görsel sanat eserlerini ortaya koyarken aldıkları ilham kaynaklarına bu gelişimin ışığını da eklemişlerdir.19. Yüzyılın sonlarına doğru fotoğraf makinelerinde dijital dönem başlamış ve bunun sonucunda fotoğraf sanatı geleneksellikten sıyrılarak dijital çağa ayak uydurmuştur. Her şeyin dijitalleştiği bu yıllarda, sanatçılar anlatım biçimlerini çeşitli görüntü işleme programları ile desteklemişlerdir. Bu sayede var olanı realist bir şekilde yansıtan fotoğraflar, grafik tasarım sanatının ve sayısal görüntü işleme programlarının desteği ile manipüle edilerek sürrealist görünümlere kavuşmuşlardır. Bu araştırmada konu ile ilgili literatür taraması yapılarak ilgili tezlerden, internet kaynaklarından, katalog ve kitaplardan yararlanılarak, uygun metinler ve örnek resimler belirlenmiştir. Çalışmamızda, dijital sanat anlayışı ve grafik tasarımının dokunuşları doğrultusunda, fotoğraf sanatının ulaştığı nokta irdelenmiştir. Bu doğrultuda yaratıcılık ve teknik açıdan foto manipülasyon uygulama yöntemi üzerinde durulmuştur. Sanatçılara ait eserler, grafik tasarım ve fotoğraf sanatının tarihsel literatürüne katkı açısından önemli bulunmuştur.

Keywords

Grafik Tasarım, Fotoğraf Sanatı, Foto Manipülasyon

Okunma:

İndirme: