GÜZEL SANATLAR LİSELERİ MÜZİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK MOTİVASYON DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF MOTIVATIONLEVELS OF FINE ARTS HIGH SCHOOL MUSIC DEPARTMENT STUDENTS’ INDIVIDUAL VOICE TRAINING LESSON

Author : Meltem DÜZBASTILAR - İrem KARSLI
Number of pages : 66-80

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Bölümü öğrencilerinin Bireysel Ses Eğitimi dersine yönelik motivasyon düzeylerini incelemektir. Araştırmada, nicel araştırma yöntemlerinden birisi olan survey (tarama) yöntemi kullanılmıştır. Araştırma için veri toplama aracı olarak öğrencilerin demografik değişkenlerinin bulunduğu “Kişisel Bilgiler Formu”, ile “Bireysel Ses Eğitimi Dersi Motivasyon Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada çalışma grubu olarak Doğu Karadeniz Bölgesinde yer alan Rize, Trabzon, Giresun ve Ordu Güzel Sanatlar Liselerinin Müzik bölümlerinde Bireysel Ses Eğitimi dersi alan 10. ve 12. sınıflarında öğrenim gören toplam 163 öğrenci seçilmiştir. Ayrıca araştırmada elde edilen verilerin analizinde yaygın olarak kullanılan bir paket programı kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, öğrencilerin bireysel ses eğitimi dersine yönelik motivasyon düzeyleri orta seviyede bulunmuştur. Ayrıca öğrencilerin, bireysel ses eğitimi dersine yönelik motivasyon puanlarıyla, bireysel ses eğitimi dersine çalışmaya ayrılan haftalık zaman dilimi ve bireysel ses eğitimi dersine çalışmaya motive eden unsur değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar saptanmıştır.

Keywords

Güzel Sanatlar Lisesi, Bireysel Ses Eğitimi, Motivasyon

Read:1191

Download: 544