YENİ GELİŞEN KENT BAĞLAMINDA YEREL HALKIN TURİZM VE KÜLTÜREL MİRAS ALGISI: OSMANİYE YÖRESİ İÇİN ANKETE DAYALI BİR DEĞERLENDİRME
THE PERCEPTION OF LOCAL PUBLIC TOURISM AND CULTURAL HERITAGE IN THE CONTEXT OF A NEW DEVELOPING CITY: A SURVEY BASED ASSESSMENT FOR THE OSMANIYE REGION

Author : Salim KÖKSAL - Mehmet CİHANGİR
Number of pages : 485-504

Abstract

Kültürel miras ve turizm açısından yeterli potansiyele rağmen bazı bölgeler, iller bu potansiyeli yeterince değerlendirememektedirler. Osmaniye henüz yeni il olmuş, ekonomik ve sosyal atılımını henüz gerçekleştirmekte olan genç illerimizdendir. Genç bir il olmasına rağmen Osmaniye, tarihi kökenleri çok eskilere dayanan, birçok tarihi ve turistik kalıntılara sahiptir. Osmaniye’deki turizm potansiyellerinin tanıtımı, destinasyon çalışmaları kamu kurum ve kuruluşlarının çabalarıyla geliştirilmeye çalışılmaktadır. Oldukça zengin kültür ve turizm değerlerine sahip Osmaniye halkının turizm algısı gelişime ivme kazandırılması açısından önemlidir. Bu çalışma Osmaniye halkının turizm ve kültürel mirasla ilgili algılarının ortaya çıkarılması amacıyla yapılmıştır. Halkın kültürel miras ve turizme bakış açıları, bu potansiyellerin nasıl değerlendirilmesi gerektiği, turizmin ilin sosyo-ekonomik yapısını nasıl değiştireceğine ilişkin görüş ve düşüncelerinin ortaya konulması hedeflenmiştir. Anket uygulaması yapılan çalışma sonucunda Osmaniye halkının kültürel miras ve turizm ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmadığı, turizmin geliştirilmesinin Osmaniye’nin kalkınması için yeterli olamayacağı, kültürel turizme olumlu görmelerine rağmen sosyal yönden bazı tereddütleri olduğu bulgulanmıştır.

Keywords

Osmaniye Turizmi, Kalkınma, Kültürel Miras

Read:772

Download: 340