HİNDUİZM’İN ÖNEMLİ TANRI VE TANRIÇA HEYKELLERİ
IMPORTANT GOD AND GODDNES SCULAPTURE OF HINDUISM

Author : Canan SÖNMEZDAĞ ZÖNGÜR
Number of pages : 113-147

Abstract

Heykel sanatının konusu uzun süre çok tanrılı dinlerde yer alan Tanrı ve Tanrıçaların idealize edilmiş insan bedenleri biçiminde tasviri olmuştur. Bu durum Hinduizm için de geçerlidir. Hinduizm inancında aslında tek görünmez bir Tanrı vardır fakat bu durum sanatsal temsil açısından zordur. Bu nedenle Hindu’lar somut olarak görülen ve ibadet edilebilen insan bedenlerinde betimlenmiş Tanrı ve Tanrıçalara değişik karakter ve görevler tanımlayarak heykel ve resimleri yapmışlardır. Hinduizm’in temel tanrılarını Üçleme (Trimurti) olarak tasvir edilmiştir. Bunlar Vişnu, Şiva ve Brahma’dır. Araştırmada bu üç Tanrının yanı sıra diğer önemli Tanrı ve Tanrıçalardan Lakshima, Durga, Sarasvati, Krishna, Rama, Hanuman, Ganesha, Kali, Nandi, Ganga ve Budha isimli tanrılardan bahsedilmiştir. Her birinin kendine has özellikleri ve görevleri vardır. İlk bakışta birbirine benzemekle birlikte Hindu inancı ile ilgili bazı kavram ve semboller tanımlandığında birbirlerinden farkları açıkça ortaya çıkmaktadır. Çalışmada, bu kavramlardan bahsedilerek Tanrı ve Tanrıçaların kim oldukları, görevleri ve heykellerinin nasıl hangi noktalar ve kavramlar dikkate alınarak yapıldığı araştırılmıştır.

Keywords

Heykel, Hinduizm,Tanrılar,Tanrıçalar

Read:686

Download: 244