SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM KAPSAMINDA AYI-İNSAN ÇATIŞMASINI ENGELLEMEYE YÖNELİK BİR ÖNERİ: AYI GÖZLEMCİLİĞİ
A SUGGESTION FOR THE INTERPRETATION OF THE BEAR-HUMAN CONFLICT WITHIN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE TOURISM: BEAR OBSERVATION

Author : Çağdaş TURAN - - Serap ÖZDEMİR GÜZEL
Number of pages : 422-432

Abstract

En kısa ve öz şekliyle “Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak” olarak tanımlanabilecek sürdürülebilirlik kavramı, özellikle kitle turizminin meydana getirdiği olumsuz etkilerden dolayı turizm sektörü için de önem arz eden bir duruma gelmiştir. Bu kavramla beraber doğa turizmi, eko-turizm gibi doğa ile ilgili olan turizm çeşitlerine talep artmış, bu sayede turizm ürünleri ve destinasyonlar çeşitlenmiştir. Buradaki önemli noktalardan birisi sürdürülebilirliğin; yaban hayatı ve içinde barındırdığı canlılardan ayrı düşünülemeyeceğidir. Bu çalışmada, dünyada örnekleri görülen ayı gözlemciliğinin, Türkiye’de ayı popülasyonuna sahip bölgelerde uygulanabilirliğinin ortaya çıkarılması, bozayıların sürdürülebilir turizm kavramının içerisine dahil edilmesi, dolayısıyla ayı-insan çatışmasının önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Araştırmayı ortaya koymak adına nitel araştırma yöntemi olan görüşme tekniği ile veri toplanmış, elde edilen veriler analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre; turizm çeşitliliğinin arttırılması ve ayı-insan çatışmasının azaltılmasında önemli paya sahip olacağı düşünülen ayı gözlemciliğinin Türkiye’de uygulanabilir olduğu sonucu ortaya çıkmıştır.

Keywords

Ursus Arctos, Bozayı, Sürdürülebilir Turizm, Ayı Gözlemciliği, Ayı-İnsan Çatışması

Read:626

Download: 217