DANIŞMANLIK TEDBİRİ ALAN ÇOCUKLAR İLE SUÇA SÜRÜK-LENME RİSKİ BULUNAN ÇOCUKLARIN KİŞİSEL VE SOSYAL DEĞİŞKENLER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
COMPARISON OF CHILDREN RECEIVING COUNSELING AND CHILDREN AT RISK OF CRIME ACCORDING TO THEIR PERSON-AL AND SOCIAL VARIABLES

Author : Ferhat BAYOĞLU - - Birol ALVER
Number of pages : 665-687

Summary

Bu araştırmanın amacı, danışmanlık tedbiri alan çocuklar ile suça sürüklenme riski bulunan çocukların, kişisel ve sosyal özellikleri açısından karşılaştırılmasıdır. Araştırmanın çalışma evrenini, 2012–2013 yılında Erzurum ilinde danışmanlık tedbiri alan ve eğitimine devam eden 106 çocuk ile ‘Çocuk Danışma ve Eğitim Merkezi’ (ÇODEM) bünyesinde eğitim alan ve suça sürüklenme riski bulunan 108 çocuk oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında Eker ve Arkar (1995) tarafından Türkçe uyarlaması yapılan Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği ile araştırmacı tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde, t testi ve ki-kare analizi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, danışmanlık tedbiri alan çocuklar ile suça sürüklenme riski bulunan çocukların cinsiyet, algılanan sosyo-ekonomik düzey, anne eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi, anne tutumu, baba tutumu, anne-baba birliktelik durumu ve okul türü değişkenlerine göre dağılımları arasında anlamlı farklılaşma bulunmuştur. Bunun yanın sıra; en uzun süre ile yaşanılan yer, doğum sırası, annenin hayatta olup olmama durumu, babanın hayatta olup olmama durumu, en yakın görülen kişi değişkenlerine göre dağılımları arasında anlamlı farklılaşma bulunamamıştır. Bununla beraber danışmanlık tedbiri alan çocuklar ile suça sürüklenme riski bulunan çocukların sosyal destek puanları arasında da anlamlı farklılaşma bulunamamıştır.

Keywords

danışmanlık tedbiri alan çocuk, suça sürüklenme riski bulunan çocuk, çok boyutlu sosyal destek.

Read:405

Download: 157