ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DİNDARLIK EĞİLİMLERİNE GÖRE AHLAKİ OLGUNLUK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
INVESTIGATION OF MORAL MATURITY LEVEL ACCORDİNG TO TENDENCY OF RELIGIOSITY OF UNIVERSITY STUDENTS: A CASE STUDY IN THE UNIVERSITY OF GUMUSHANE

Author : Hamza AKTAŞ - - Saffet KARTOPU
Number of pages : 121-143

Summary

Bu çalışmanın konusu, Ahlaki olgunluğun dindarlık eğilimleriyle ilişkisidir. Dindarlık eğilimine göre Ahlaki olgunluk düzeyinde farklılaşma olup olmadığı temel problemimizi oluşturmaktadır. Çalışma alan araştırmasına dayanmaktadır. Bu bağlamda, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde (n=75), Edebiyat Fakültesi’nde (n=64), İlahiyat Fakültesi’nde (n=76) ve Mühendislik ve Doğa Bilimleri (n=75) Fakülteleri’nde 2015–2016 öğretim yılı bahar döneminde öğrenim gören öğrencilerden toplam 290 öğrenci üzerinde, basit tesadüfî yöntemle belirlenen örneklem grubunun Ahlaki olgunluk düzeyleri ortaya konulmuş ve dindarlık eğilimiyle ilişkisi araştırılmıştır. Araştırmada, Frekans, T Testi ve Tek Yönlü Anova testleri kullanılmış olup, verilerin değerlendirilmesinde ve hesaplanmış değerlerin bulunmasında SPSS 16.0 istatistik paket programı kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre üniversite öğrencilerinin yüksek bir ahlaki olgunluk düzeyine sahip olduğu anlaşılmıştır.

Keywords

Ahlak, Ahlaki Olgunluk, Dindarlık Eğilimi, Üniversite Öğrencileri.

Read:331

Download: 113