BİR MÜLTECİ KAMPINDA YAŞAYAN SURİYELİLERDE DEPRESYON VE ANKSIYETE DURUMU
DEPRESSION AND ANXIETY CASE IN SYRIANS THAT LIVE IN A REFUGEE CAMP

Author : Cihan ÖNEN - - Gülsen GÜNEŞ - Ali TÜREME - Pınar AĞAÇ
Number of pages : 223-230

Summary

Bu çalışmanın amacı; bir mülteci kampında kalan Suriyeli mültecilerin anksiyete ile depresyon durumlarını saptamak ve etkileyen faktörleri incelemektir. Tanımlayıcı tipteki araştırmanın evrenini, Şanlıurfa Akçakale Mülteci Kampı’ndaki 18 yaş üstü 27.000 kişi oluşturmaktadır. Küme örnekleme kullanılarak, her bir alandan basit rastgele yöntemle seçilen toplam 450 kişi çalışmaya dahil edilmiştir. Kesitsel olan çalışmada, katılımcılarla 24 Ocak-01 Şubat 2014 tarihleri arasında yüzyüze görüşülerek veriler toplanmıştır. İstatiksel değerlendirmede, Bağımsız Örneklem t-Testi ve One Way Anova Testi kullanılmıştır. Mültecilerden 87kişide(%19’3’ü) şiddetli anksiyete belirtileri görülürken; 40kişide(%8,9’u) şiddetli depresyon belirtileri vardır. Mültecilerin sigara içmesi, savaşta şiddet görmesi, uyku sorunu yaşama, savaş sonrası bir hastalığa yakalanmasıyla anksiyete ve depresyon puanları arasında istatiksel anlamlı fark görülmüştür. Ayrıca, katılımcıların medeni durumu, şiddete uğrama şekli, ge

Keywords

Suriyeliler, Mülteciler, Anksiyete, Depresyon

Read:359

Download: 129