ORTAOKULLARDA GÖREV YAPAN BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ KİŞİLİK YETERLİLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
PERCEIVE IN MIDDLE SCHOOL PHYSICAL EDUCATION TEACHER OF THE OCCUPATIONAL PERSONALITY ASSESSMENT OF COMPETENCIES

Author : Erdal DEMİR - - Cengiz KARAGÖZOĞLU
Number of pages : 318-328

Abstract

Araştırmada, ortaokullarda görev yapan beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki kişilik yeterliliklerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın problem cümlesini; Beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki kişilik yeterliklerinin kendilerince algılanması nasıldır? sorusu oluşturmaktadır. Tarama modeline uygun olarak yapılan araştırmada ölçek araştırmacı tarafından araştırma grubunu oluşturan beden eğitimi öğretmenlerine yüz yüze tekniği ile uygulanmıştır. Örneklem grubu 2011-2012 öğretim yılında İstanbul’da Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel ortaokullarda görev yapan 224 beden eğitimi öğretmeninden oluşmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak BEÖ Mesleki Kişilik Yeterliliği Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen verilerin frekans dağılımları, mesleki kişilik yeterliliği ölçeği faktör puanları ile cinsiyet, yaş, hizmet yılı ve okul türü değişkenlerine göre farklılaşma durumları için parametrik Bağımsız Grup t Testi ve parametrik olmayan Kruskal Wallis testleri yapılmıştır. A

Keywords

Mesleki Kişilik Yeterliliği, Beden Eğitimi Öğretmeni, Mesleki Özellikler, Kişisel Özellikler.

Read:478

Download: 159