OKULLARIN ENTELEKTÜEL SERMAYELERİ İLE ÖRGÜTSEL İMAJLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ
THE RELATIONSHIP BETWEEN INTELECTUAL CAPITAL OF SCHOOLS AND ORGANIZATIONAL IMAGE BASED ON PERCEPTIONS OF TEACHERS

Author : Murat BAŞAR - - Durdağı AKAN - Cemil ŞAHİN
Number of pages : 302-317

Abstract

Tarama modeliyle yapılan bu çalışmada okulların entelektüel sermayeleri ile örgütsel imajları arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışmaya Erzurum il merkezindeki ilköğretim okullarında görev yapan 441 öğretmen katılmıştır. Katılımcılardan elde edilen veriler SPSS 19 paket programında değerlendirilmiştir. Yapılan temel bileşenler analizi sonucunda, entelektüel sermayenin yapısal sermaye, ilişkisel sermaye, bilişim(bilgi teknolojilerini kullanma), insan sermayesi ve arge’den oluştuğu tespit edilmiştir. Örgütsel imaj ise çalışma ortamı, yönetim kalitesi, finansal sağlamlık, duygusal cazibe, hizmet kalitesi ve toplumsal sorumluluktan oluşmaktadır. Bu çalışmada t testi, tek yönlü varyans analizi (Anova), korelasyon ve regresyon analizi yapılmıştır. Entelektüel sermaye ve örgütsel imaj ölçeğinin Alpha güvenirlik değeri .95, KMO değeri .96 bulunmuştur. Okulların entelektüel sermayesi ile örgütsel imajları arasında güçlü bir ilişkinin olduğu görülmektedir. Okulların entelektüel sermaye alt boyu

Keywords

Anahtar Kelimeler: Entelektüel Sermaye, Örgütsel İmaj, Okul

Read:500

Download: 177