ISSN:2148-2489

ISLAMIC SOCIALISM IN TURKESTAN AT THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY (SUPPORTERS OF THE IDEA AND BOLSHEVIKS' TEMPTATION)


Türkistan’da Ruslar tarafından kademeli olarak gerçekleştirilen işgal faaliyetleri XIX.yüzyılın sonlarında bölgenin Rus hakimiyetine girmesi ile neticelenmiştir. Rusya, bölgeyi kontrolü altına altıktan sonra bölge üzerindeki yönetimini sağlamlaştırmak adına iskân politikası uygulamış, aynı zamanda yerli halk üzerinde de ağır bir baskı kurmuştur. Çarlık idaresi döneminde Türkistan halkları özellikle etnik kimlik ve dini bağlarından koparılarak asimile edilmeye çalışılmıştır. Türkistan Türklerinin kültürel kimliklerinin yok edilmeye çalışıldığı bu dönemde Rusların asimilasyon politikasına karşı Ceditçilik adı altında birleşen Türkistan Türkleri kendi milli kimliklerini korumaya çalışmışlardır. Türkler arasında diğer önemli bir fikir hareketi ise “İslamcılık” olmuştur. Çarlık idaresi dönemindeki halkın huzursuzluğu Bolşeviklerin yönetimi ele geçirmesine fırsat sağlamıştır. Lenin liderliğinde yönetimin Bolşeviklere geçmesi sonucu Türkistan Türkleri için Sovyetler dönemi başlamıştır. "İslami sosyalizm", Bolşevik liderlerin Türkistan’da amaçlarına ulaşmak için geçici bir taktiksel araç olarak başvurmaya karar verdikleri özel yöntemlerden birisidir. Yazar, çalışmasında bu fikrin temelleri ve savunucularının gerçekleştirdiği çalışmalara değinmiştir.


Keywords


Türkistan, Sovyet Rusya, Çarlık Rusya, İslami Sosyalizm.

Author : Aysel ERDOĞAN - R. N. SHIGABDINOV
Number of pages: 567-577
DOI: http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15118
Full text:
Paylaş:
The Journal of Academic Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.